Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

Theatergroep Bint
Prins Bernhardstraat 5
5246 XH Rosmalen
Nederland
Tel nr. + 31 (0)6-11098986
www.theatergroepbint.nl
Theatergroep Bint is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 17254838
Het bijbehorende BTW-nummer is: NL.8209.03.929.B.01

 

 

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1. “Theatergroep Bint“: Theatergroep Bint, gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 5 te Rosmalen, Nederland.
  1.2. “Klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 1. Toepasselijkheid
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Theatergroep Bint voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Theatergroep Bint.
  Alle uitingen van Theatergroep Bint op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
  3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is tevens een aanvaarding van het aanbod.
  3.3. Theatergroep Bint kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

  4. Garantie

  4.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
  4.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
  4.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden binnen een termijn van 6 maanden bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs
  4.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Theatergroep Bint is erkend.

  5. Prijzen

  5.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
  5.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het BTW-percentage.
  5.3. Verzendkosten zijn de genoemde prijzen inbegrepen.

  6. Levering en levertijd

  6.1. Op voorraad zijnde producten worden door Theatergroep Bint binnen zeven dagen verstuurd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Theatergroep Bint de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Theatergroep Bint per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
  6.2. Indien Theatergroep Bint een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Theatergroep Bint zich het recht voor de levering op te schorten.

 

 

 1. Betalingswijze
  De klant maakt direct na de ontvangst van de bestelbevestiging het totaalbedrag van de bestelling over.
  Een bestelling wordt twaalf dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Theatergroep Bint is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.
  Maak het bedrag over op onderstaande rekening:
  Rekeninghouder: Theatergroep Bint
  Bankrekening: NL78 INGB 0005822593
  Bank: ING Bank

  8. Eigendomsvoorbehoud

  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Theatergroep Bint verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.